Terminowa lokata oszczędnościowa w złotych

Cechy produktu:

Klient instytucjonalny posiadający rachunek bieżący może złożyć dyspozycje przeksięgowania środków na lokatę terminową. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 100,-. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy 3,4,7,14 i 21 dni oraz od 1 do 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego okresu ora od wysokości wniesionego wkładu. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić na kolejny okres umowny bez wydawania dodatkowej dyspozycji.

Korzyści dla klienta:


  1. W przypadku pozostawienia wkładu na następny okres umowny Posiadacz może pobrać odsetki za poprzedni okres bez ryzyka zerwania terminowej lokaty oszczędnościowej.

  2. Dla rachunków lokal terminowych , na których zdeponowane są środki przekraczające 100.000,- Bank stosuje podwyższone oprocentowanie.

  3. W przypadku likwidacji wkładu przed upływem okresu umownego Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków bieżących.