Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Warunki udzielenia:

 • posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy,
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • zawarcie umowy o kredyt,
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Parametry:

 • kwota maksymalna:
 1. uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów i nie może być większa niż trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące klienta w Banku w PLN i/lub walucie (przeliczone na PLN wg kursu z końca miesiąca, w którym miał miejsce wpływ na rachunek) za ostatnie 12 pełnych miesięcy i 20% przychodów za ostatni pełen rok,
 2. wpływy muszą pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej,
 3. wpływy muszą zostać oczyszczone z pozycji jednorazowych, takich jak - uruchomienie kredytu, przepływy między rachunkami, zamknięcie lokaty, itp.
 • maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na trzy kolejne okresy 12 miesięczne - w takim przypadku max. okres kredytowania nie może być dłuższy niż 48 miesięcy; Pakiet kurczak: do 24 miesięcy z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejny 24 miesięczny okres,
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń,
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej uchwałą Zarządu Banku,
 • forma i sposób wypłaty: udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku,
 • forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie,
 • skutki późniejszej spłaty: kredyt niespłacony w terminie określonym w umowie, z dniem płatności staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej,
 • prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfa prowizji i opłat.

Zapraszamy do naszych placówek bankowych.