Rachunek pomocniczy w złotych

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy mogą założyć:


  • podmioty instytucjonalne
  • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia
  • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku. Środki gromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunku odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.