Kredyt inwestycyjny "Rozwój Rolnictwa"

Kredyt inwestycyjny "Rozwój Rolnictwa" dedykowany jest dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność rolniczą.

Przeznaczenie:

 1. przedsięwzięcia inwestycyjne spełniające warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych określone przez Prezesa ARiMR dla kredytów z dopłatą do oprocentowania, w dokumencie zwanym dalej Zasady Prezesa
 2. zakup gruntów rolnych w tym:
 • możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie,
 • zniesienie współwłasności,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakupy wymienione w ust. 2 w ciągu ostatnich 6 miesięcy

3. zakup środków obrotowych na uruchomienie I cyklu produkcji w wysokości nie większej niż 30% całkowitych kosztów inwestycji przyjętej w planie przedsięwzięcia.

Warunki otrzymania kredytu:

 1. prowadzenie działalności rolniczej,
 2. posiadanie aktywnego/otwarcie rachunku bieżącego w Banku,
 3. złożenie wniosku o przyznanie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami,
 4. posiadanie zdolności kredytowej.

Parametry:

 • maksymalna kwota kredytu: 100% wartości brutto przedsięwzięcia przyjętego do skredytowania
 • udział własny kredytobiorcy: 0% do 20% - w zależności od metody określenia kwoty maksymalnej
 • maksymalny okres kredytowania: 15 lat
 • formy zabezpieczenia: wpis hipoteki na kredytowanej nieruchomości, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, inne stosowane w Banku formy zabezpieczeń
 • oprocentowanie: oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku
 • forma i sposób wypłaty kredytu:
 1. zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy - jednorazowo albo w transzach; w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach
 2. bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy lub w formie przelewu tytułem zapłaty faktur/rachunków

z zastrzeżeniem, że wypłata kolejnej transzy jest realizowana po rozliczeniu poprzedniej

 • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy a w sytuacjach uzasadnionych okresem realizacji czy uruchomienia przedsięwzięcia - do 24 miesięcy
 • skutki późniejszej spłaty: niespłacona w terminie wymagalności rata (lub część) raty kredytu, staje się z dniem płatności zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym według podwyższonej stopy procentowej
 • prowizja od kredytobiorcy: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

Szczegóły w naszych placówkach bankowych.

Zapraszamy.