Kredyt "Unijny SGB"

Kredyt unijny

1. Kredyt unijny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Kredyt unijny wraz ze środkami własnymi lub/i zaliczką, jeśli klient ma możliwość ubiegania się o nią, powinien zapewnić sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego; na zabezpieczenie zaliczki Bank może wystawić gwarancję (Bank jest wpisany na listę instytucji finansowych uprawnionych do wystawiania gwarancji, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa).

Przykładowe montaże finansowe projektu realizowanego przez rolnika z dotacją unijną


Koszty projektu podlegającego dofinansowaniu

koszty kwalifikowalne
(podlegające dotacji)

koszty niekwalifikowalne

Przykładowe formy finansowania

1

Dotacja

środki własne

środki własne

2

Kredyt unijny SGB

środki własne

3

zaliczka

środki własne

środki własne

4

zaliczka

Kredyt unijny SGB

środki własne

5

Kredyt unijny SGBObjaśnienia poszczególnych opcji: 

Całość projektu dzieli się na koszty podlegające dofinansowaniu, czyli kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne – np. VAT lub zakup gruntu.

  • Rolnik finansuje całość ze środków własnych, rozlicza projekt i dostaje dotację, np. 50% kosztów projektu (projekt może być też realizowany etapowo a dotacja wypłacana w częściach do każdego etapu).
  • Rolnik bierze kredyt w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, resztę finansuje ze środków własnych, rozlicza projekt i dostaje dotację.
  • Rolnik występuje do ARiMR o pierwszą część dotacji w formie zaliczki (do 50%) zabezpieczoną gwarancją udzieloną przez Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, którą finansuje część projektu, na resztę wykłada środki własne, rozlicza projekt i dostaje drugą część dotacji.
  • Rolnik występuje do ARiMR o pierwszą część dotacji w formie zaliczki (do 50%) zabezpieczoną gwarancją Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, którą finansuje część projektu, na resztę wykłada środki własne oraz korzysta z kredytu w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy,  rozlicza projekt i dostaje drugą część dotacji.
  • Rolnik finansuje całość projektu z kredytu w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy, rozlicza go i dostaje dotację, którą może przeznaczyć na kolejną inwestycję bądź na spłatę kredytu.

3. Klient, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie kredytu, może otrzymać od banku promesę udzielenia kredytu unijnego pod warunkiem przyjęcia przez Jednostkę Kontraktującą wniosku o dotację.

4. W razie braku akceptacji wniosku lub braku pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, klient ma prawo ubiegać się o kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia na zasadach komercyjnych.

5. W przypadku uzyskania dotacji, kredytobiorca powinien przekazać te środki na spłatę kredytu unijnego, chyba że na jego wniosek bank wyrazi zgodę, aby przeznaczył je na inny cel.

6. W przypadku nieuzyskania dotacji:

1) kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bank;

2) kredyt będzie realizowany na zasadach komercyjnych, po podpisaniu aneksu do umowy, jeżeli wcześniej została podpisana umowa.