Terminowa lokata oszczędnościowa w złotych

Cechy produktu:

Klient instytucjonalny posiadający rachunek bieżący może złożyć dyspozycje przeksięgowania środków na lokatę terminową. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 100,-. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy 3,4,7,14 i 21 dni oraz od 1 do 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego okresu oraz od wysokości wniesionych środków na lokatę. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić na kolejny okres umowny bez wydawania dodatkowej dyspozycji.

Korzyści dla klienta:


  1. Możliwość negocjacji warunków lokat powyżej określonej kwoty - indywidualnie w placówkach Banku.
  2. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres umowny Posiadacz może pobrać odsetki za poprzedni okres bez ryzyka zerwania terminowej lokaty oszczędnościowej.
  3. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego Bank stosuje oprocentowanie w wysokości 1/2 aktualnego oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a'vista.