Rachunek bieżący w złotych

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartą Visa Business oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później - w następnym dniu roboczym.

Stosownie do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności do wniosku o otwarcie rachunku klient powinien dołączyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON)
  • decyzje o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego.

Korzyści dla klienta:


  1. Posiadacz rachunku bieżącego może uzyskać w Banku kredyt odnawialny w formie linii kredytowej.

  2. Informacja o stanie środków na rachunku klient może uzyskać za pomocą usługi Saldo SMS.

  3. Realizacje transakcji za pomocą instrumentów płatniczych (karta Visa Business).