Kredyt inwestycyjny "Rozwój Przedsiębiorczości"

Kredyt dedykowany jest dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem rolników). 

Przeznaczenie:

finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

 1. zasadnicze finansowanie - zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym rozbudowa, modernizacja, adaptacja), wykup środków trwałych z leasingu, na własność kredytobiorcy, refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 2. dodatkowe finansowanie - środki obrotowe, w tym: zapasy - zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji).

Warunki otrzymania kredytu:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej
 2. posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku
 3. złożenie wniosku o przyznanie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami
 4. posiadanie zdolności kredytowej

Parametry:

 • maksymalna kwota kredytu: 90% nakładów inwestycyjnych brutto (płatnicy VAT - netto)
 • maksymalny okres kredytowania: 12 lat
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane formy zabezpieczeń
 • udział własny kredytobiorcy: minimum 10% nakładów inwestycyjnych
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej decyzją Zarządu Banku
 • forma i sposób wypłaty kredytu:
 1. zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy - jednorazowo albo w transzach; w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach
 2. bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy lub w formie przelewu tytułem zapłaty faktur/rachunków

z zastrzeżeniem, że wypłata kolejnej transzy jest realizowana po rozliczeniu poprzedniej przy zachowaniu zasady: rozliczenie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 80% jego kwoty, w formie faktur i innych określonych prawem dokumentów zakupu, kosztorysu powykonawczego/wyceny budowy (jeśli klient nie prowadzi ksiąg rachunkowych), itp.; ostateczne rozliczenie kredytu powinno nastąpić w terminie 60 dni od daty wypłaty ostatniej transzy

 • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy a w sytuacjach uzasadnionych okresem realizacji czy uruchomienia przedsięwzięcia - do 24 miesięcy

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w naszych placówkach bankowych.

Zapraszamy.