Kredyt "Unijny SGB"

Kredyt "Unijny SGB" to korzystne i bardzo interesujące rozwiązanie, pozwalające zdobyć dodatkowe fundusze na różnorodne przedsięwzięcia biznesowe. 

Klient:

 • podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)

Przeznaczenie:

 • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta

Warunki udzielenia:

 1. prowadzenie rachunku bieżącego w Banku
 2. złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu
 3. zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
 4. przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
 5. posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków
 6. podpisanie umowy cesji z dotacji (jeśli nie ma ograniczeń w tym zakresie w programie) i udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu - jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Parametry:

 • kwota maksymalna wyznaczona w oparciu o:
 1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 2. ocenę zdolności kredytowej
 3. zasady poszczególnych programów pomocowych
 4. rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

nie więcej niż wartość brutto przedsięwzięcia

 • maksymalny okres spłaty: 15 lat
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, w szczególności:
 1. pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku kredytobiorcy, na który zostaną przekazane środki z dotacji
 2. cesja wierzytelności z umowy zawartej z jednostką kontraktującą
 3. zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania
 4. dodatkowe zabezpieczenia

przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z programów, np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem dotacji

 • udział własny kredytobiorcy: min. 20%
 • oprocentowanie: wg stawki Banku ustalanej uchwałami Zarządu Banku
 • forma i sposób wypłaty: jednorazowo/w transzach, bezgotówkowo w formie zapłaty za faktury lub na wskazany rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi

przy zachowaniu zasady, że kolejne transze wypłacane są po rozliczeniu poprzedniej

 • karencja w spłacie kapitału: możliwa na wniosek kredytobiorcy - ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji

Szczegóły w naszych placówkach bankowych.