Kredyt inwestycyjny komercyjny

Kredyt dedykowany jest dla klientów instytucjonalnych prowadzących lub zmierzających do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej działalności.

Przeznaczenie:

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych

Warunki udzielenia:

 1. posiadanie rachunku do obsługi kredytu (bieżący lub konto techniczne)
 2. posiadanie zdolności kredytowej
 3. zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
 4. ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Parametry:

 • kwota maksymalna: wyznaczona w oparciu o:
 1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno - finansową wnioskodawcy
 2. ocenę zdolności kredytowej
 3. proponowane zabezpieczenie
 4. celowość/efektywność przedsięwzięcia
 5. poziom ryzyka kredytowego

jednak nie więcej niż 80% nakładów inwestycyjnych brutto (płatnicy VAT - netto)

 • maksymalny okres kredytowania: 15 lat
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń
 • udział własny kredytobiorcy: minimum 20% nakładów inwestycyjnych
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej decyzją Zarządu Banku
 • forma i sposób wypłaty kredytu: wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przez wypłatę gotówki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczenia poprzedniej
 • karencja w spłacie kapitału: do 12 m-cy, a w sytuacjach uzasadnionych okresem realizacji czy uruchomienia przedsięwzięcia - do 24 miesięcy
 • prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Szczegóły w naszych placówkach bankowych.

Zapraszamy.