Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dedykowany jest dla klientów instytucjonalnych.

Przeznaczenie:

 • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Warunki udzielenia:

 1. posiadanie rachunku bieżącego w Banku
 2. złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 3. posiadanie zdolności kredytowej
 4. zawarcie umowy o kredyt obrotowy
 5. ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Parametry:

 • maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy,
 • oprocentowanie: wg stawki ustalanej decyzją Zarządu Banku,
 • prowizje i opłaty: zgodnie z Taryfą prowizji i opłat,
 • formy zabezpieczenia: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń,
 • forma i sposób wypłaty: jednorazowo lub w transzach, gotówkowo lub bezgotówkowo,
 • forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat: wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu - kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów,
 • skutki późniejszej spłaty: rata lub część raty kredytu niespłacona w wyznaczonym terminie, z dniem płatności staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej,
 • ponowne wykorzystanie: kredyt udzielany w rachunku kredytowym - nieodnawialny - nie podlega ponownemu wykorzystaniu.