Terminowa lokata oszczędnościowa w złotych

Cechy produktu:

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 miesiąca do 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego okresu oraz wysokości wkładu. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić na kolejny okres umowny bez wydawania dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika. Ma również możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.


Korzyści dla klienta:

  1. Możliwość negocjacji warunków lokat powyżej określonej kwoty - indywidualnie w placówkach Banku.
  2. W przypadku pozostawienia wkładu na następny okres umowy Posiadacz może pobrać odsetki za poprzedni okres bez ryzyka zerwania terminowej lokaty oszczędnościowej.
  3. Dla rachunków lokat terminowych, na których zdeponowane są środki przekraczające 100.000 zł Bank stosuje podwyższone oprocentowanie.
  4. W przypadku likwidacji wkładu przed upływem okresu umownego Bank stosuje oprocentowanie w wysokości 1/2 aktualnego oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a‘vista.