Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w złotych

Cechy produktu:

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

  • dowód osobisty

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem. Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Dyspozycje złożone do godziny ustalonej w umowie rachunku przekazywane są w dniu złożenia, dyspozycje złożone po tej godzinie przekazywane są do rozliczenia w następnym dniu roboczym. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Korzyści dla klienta:

  1. Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny w formie linii kredytowej na okres do 12 miesięcy. Wysokość kredytu określana jest indywidualnie w Umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż jednokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy.
  2. Klient może zlecić Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Opłata za realizacja zlecenia wynosi 2,00 zł. Termin płatności ustala posiadacz ROR.
  3. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy umożliwia posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych (MAESTRO, VISA ELECTRON) do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Aby zminimalizować ryzyko strat należy PIN nie przechowywać łącznie z kartą.
  4. Dostęp do rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego przez system bankowości elektronicznej.
  5. Możliwość założenia lokaty terminowej.