Kredyt mieszkaniowy

RRSO 12,26%

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie:

 1. zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty;
 2. pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. obywatelstwo:
  • polskie i na stałe zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • państwa obcego wraz z kartą stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości;
 4. udokumentowane źródło dochodów uzyskiwanych z tytułu:
  • zatrudnienia;
  • emerytury lub renty;
  • prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wykonywania wolnego zawodu;
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • innych źródeł.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • budowę, przebudowę, rozbudowę oraz dokończenie budowy domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • remont domu albo lokalu;
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym;
 • zamianę domu lub mieszkania;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego;
 • wykup jednostki mieszkalnej;
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.
Bank może zaakceptować sfinansowanie innych kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę, związanych z realizowaną inwestycją z wyłączeniem kosztów związanych z uzyskaniem kredytu np. wycena nieruchomości, prowizje i opłaty bankowe itp.

Kwota kredytu stanowi wielokrotność 100 zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości. Wymagany udział środków własnych w wysokości nie mniej niż 20%. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.

Spłata kredytu następuje w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Na wniosek Kredytobiorcy Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału. Za wcześniejszą spłatę kredytu Bank nie pobiera dodatkowej prowizji. Podstawowe zabezpieczenie kredytu - hipoteka na nieruchomości. Możliwe jest przyjęcie podstawowego zabezpieczenia kredytu w innej formie niż ustanowienie hipoteki.

Wnioskodawca składa w Banku wniosek o kredyt sporządzony według obowiązującego w Banku wzoru.
Do wniosku należy dołączyć wskazane przez Bank dokumenty spośród niżej wymienionych:
 1. Dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością /wg właściwości przedmiotu kredytowania:

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego udziału/ wkładu własnego,
  • w przypadku kupna lokalu: umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania,
  • w przypadku budowy domu: kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt budowlany i dziennik budowy (do wglądu),
  • wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę w przypadkach określonych przez Bank;
 2. dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów;
 3. dokumenty dotyczące prawnych form zabezpieczenia kredytu;
 4. inne dokumenty wymagane przez Bank.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,26%; całkowita kwota kredytu (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy) 230 000,00 zł; okres kredytowania 290 miesięcy; oprocentowanie zmienne 10,68% w stosunku rocznym (składa się na nie stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 7,18% wg stanu na 27.12.2022 oraz marża 3,50%); całkowity koszt kredytu 428 294,34 zł (w tym: opłata wstępna - aplikacyjna 199,00 zł; prowizja przygotowawcza 4 370,00 zł; odsetki od kredytu 413 268,34 zł przy założeniu spłaty kredytu w równych miesięcznych ratach; za otwarcie konta technicznego do obsługi kredytu 20,00 zł.; opłata za administrowanie 1 445,00 zł; koszt usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł; pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 8 992,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za przechowywanie weksla w depozycie 18,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, za wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę wpisu do księgi wieczystej 35,00 zł, za przygotowanie umowy cesji z polisy ubezpieczenia nieruchomości 20,00 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 8 900,00 zł; spłata kredytu – 289 miesięcznych rat równych w wysokości 2 218,19 zł, ostatnia rata 2 211,43 zł; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 658 294,34 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez okres, na jaki została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 27.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.