Limit kredytowy w ROR

RRSO 20,429%

Bank udziela limitów kredytowych osobom fizycznym posiadającym w Banku ROR.

Limit kredytowy może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o limit kredytowy oraz spełnia następujące warunki:

  • posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał
  • przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty lub inne dochody
  • nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni
  • posiada udokumentowane źródło dochodów
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
Limit kredytowy udzielany jest:

  • na okres - ustalony w umowie
  • do maksymalnej kwoty - (kwota kredytu określana jest indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpływów /wpłat/ na ROR, przy czym nie może być wyższa niż jednokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy)
  • z oprocentowaniem - wg zmiennej stopy procentowej
Limit kredytowy udzielany jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o limit kredytowy, wraz z następującymi dokumentami:
  1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto i brutto z ostatnich 3 miesięcy

  2. emeryci, renciści - odcinek emerytury za ostatni miesiąc lub decyzję organu przyznającego emeryturę/odcinek renty za ostatni miesiąc i decyzję organu przyznającego rentę

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 20,429%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów prowizji i/lub kosztów ubezpieczenia) 1 933,33 zł; okres kredytowania 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne 7,34% w stosunku rocznym (stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 12M – aktualnie 1,84% i stałej marży Banku 5,50 p.p.); całkowity koszt kredytu 339,38 zł (w tym: opłata wstępna - aplikacyjna 20,00 zł; prowizja przygotowawcza 67,67 zł; odsetki od kredytu 141,91 zł przy założeniu wykorzystania kredytu w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy; koszt usług dodatkowych 109,80 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł; koszt użytkowania karty płatniczej ustalony za cały okres trwania umowy 30,00 zł; koszt prowadzenia ROR kredytobiorcy 70,80 zł; opłata za przechowywanie weksla w depozycie 9,00 zł; koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł), całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 2 272,71 zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 08.01.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez okres, na jaki została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.