Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.0263
4.4078
USD
3.4165
3.7406
Stan na dzień 2017-12-15 15:50:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Limit kredytowy w ROR

Bank udziela limitów kredytowych osobom fizycznym posiadającym w Banku ROR.

Limit kredytowy może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o limit kredytowy oraz spełnia następujące warunki:
  • posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał
  • przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty lub inne dochody
  • nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni
  • posiada udokumentowane źródło dochodów
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnychLimit kredytowy udzielany jest:

  • na okres - ustalony w umowie
  • do maksymalnej kwoty - (kwota kredytu określana jest indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpływów /wpłat/ na ROR, przy czym nie może być wyższa niż jednokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy)
  • z oprocentowaniem - wg zmiennej stopy procentowej
Limit kredytowy udzielany jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o limit kredytowy, wraz z następującymi dokumentami:
  1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto i brutto z ostatnich 3 miesięcy

  2. emeryci, renciści - odcinek emerytury za ostatni miesiąc lub decyzję organu przyznającego emeryturę/odcinek renty za ostatni miesiąc i decyzję organu przyznającego rentę

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 315399
realizacja: Intelis Media