Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.0263
4.4078
USD
3.4165
3.7406
Stan na dzień 2017-12-15 15:50:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny udzielany jest na wszelkie potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest w walucie polskiej. Okres kredytowania określa umowa kredytowa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Kwota kredytu gotówkowego nie może przekroczyć 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku). Kredytobiorcą może być każda osoba fizyczna posiadająca stałe źródło dochodów.


Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto i brutto z ostatnich 3 miesięcy.

 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań podatkowych
  • zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami na rzecz ZUS lub potwierdzenie wpłat z ostatnich 3 m-cy
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

 3. W przypadku:

  • emerytów - odcinek emerytury za ostatni miesiąc lub kopię decyzji organu przyznającego emeryturę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa emerytura
  • rencistów - odcinek renty za ostatni m-c oraz kopię decyzji organu przyznającego rentę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa renta i kopię decyzji organu przyznającego rentę

 4. W przypadku rolników:

  • pisemne oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres co najmniej 3 miesięcy (po opodatkowaniu, gdy rolnik płaci podatek dochodowy np. z działów specjalnych produkcji rolnej)

 5. Inne dokumenty określone przez Bank, niezbędne do udzielenia danego rodzaju kredytu
Bank może odstąpić od wymogu przedstawiania niektórych z wymienionych w/w dokumentów. Kredyt jest oprocentowany wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie określa umowa kredytowa. Spłata kredytu i odsetek, określonych w umowie, może przebiegać według następującej metody:
 • spłaty w okresach miesięcznych stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia
 • spłaty w okresach miesięcznych równych, stałych rat kapitałowo-odsetkowych, będących sumą zmniejszających się rat odsetkowych i rosnących rat kapitałowych (dotyczy kredytów o stałej stopie procentowej)
Bank udziela również kredytów konsumpcyjnych okolicznościowych (np. WIOSNA-LATO, GWIAZDKA-KARNAWAŁ, itp.) na ogólnych zasadach kredytów konsumpcyjnych określonych wyżej ale z terminem spłaty do 24 miesięcy.

Aktualności:
Aby dowiedzieć się więcej o najnowszej ofercie Banku (dotyczącej kredytów konsumpcyjnych) zapraszamy do działu aktualności więcej»

Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 315399
realizacja: Intelis Media