Logowanie do konta

Wyszukaj:

Partnerzy

Kursy walut:

Waluta
kupno
sprzedaż
EUR
4.0919
4.4782
GBP
4.728
5.1765
USD
3.6713
4.0183
Stan na dzień 2019-10-18 15:50:00

Wtyczka bankowości internetowej klientów korporacyjnych Instrukcja/konfiguracja

BFG - Informacja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty Banku Spółdzielczego w Dobrzycy objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:
 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro - gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.
Jakie depozyty nie podlegają ochronie?
 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.
Copyright © 2012 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy | odwiedzin: 549701
realizacja: Intelis Media